تبلیغات
وب‌نوشت احمدعلی شفیعی - برنامه ای جالب در پاسکال

فکر کنید، بخواهید، احساس کنید تا به آن برسید...

برنامه ای جالب در پاسکال

تاریخ:سه شنبه بیستم اسفندماه سال 1387-ساعت 13 و 52 دقیقه و 44 ثانیه

یک برنامه نوشتم که میتونه هر چی مینویسد برعکس کنه
مثلا اگر بنویسید(my name is shafiee ) مینویسه(shafiee is name my )
از ادامه ی مطلب  اون رو ببینید...
اگر کسی فایل اجرایی اش رو میخواست نظر بده تا من براش ایمیل کنم ...
  uses
crt;
var
a,b,d,x:integer;
s:string;
function copy(s:string;a,b:integer):string;
var
x:string;
i:integer;
begin
x:='';
for i:=a to b do
x:=x+s[i];
copy:=x;
end;
function ah(s:string):integer;
begin
ah:=ord(s[0]);
end;
function remove(s:string;a,b:integer):string;
begin
remove:=copy(s,1,a-1)+copy(s,b+1,ah(s))
end;
function find(s:string;c:char):integer;
var
e,i:integer;
begin
find:=-1;
for i:=1 to ah(s) do
if s[i]=c then
find:=i;
end;
begin
clrscr;
readln(s);
while find(s,' ') <> -1 do
begin
x:=find(s,' ');
write(copy(s,x,ah(s)));
s:=remove(s,x,ah(s));
end;
write(' ',s);
readln;
end.

نوع مطلب : اطلاعات عمومی 

Admin Logo
themebox Logo