تبلیغات
وب‌نوشت احمدعلی شفیعی - نمونه سوال در پاسکال با جواب 2

فکر کنید، بخواهید، احساس کنید تا به آن برسید...

نمونه سوال در پاسکال با جواب 2

تاریخ:پنجشنبه پنجم دیماه سال 1387-ساعت 23 و 20 دقیقه و 37 ثانیه

دوستداران پ...

هوالحکیم

 

1. زیربرنامه ­ای تعریف کنید که دو بار بنویسد "Salam".

procedure Salam2;

begin

    Write (‘SalamSalam );

end;


2. زیربرنامه­ ای بنویسید که با ورودی گرفتن عدد صحیح n، مقدار n2 را بنویسد.

procedure Square (n : integer);

begin

    Write (n * n);

End;


3. زیربرنامه ­ای بنویسید که با ورودی گرفتن عدد صحیح n و متغیر m از نوع Integer، مقدار n2 را در m بریزد.

procedure Square2 (n : Integer; var m : Integer);

begin

    m := n * n;

end;


4. زیربرنامه ­ای بنویسید که با ورودی گرفتن r از نوع عدد حقیقی (Real) و متغیر     صحیح Integer) n)، مقدار r را در متغیر n برگرداند.

procedure Trunc (r : Real; var n : Integer);

begin

    n := 0;

    while (n < r) do

        n := n + 1;

end;


5. زیربرنامه ­ای بنویسید که با ورودی گرفتن متغیر n از نوع عدد صحیح، به مقدار آن یکی اضافه کند.

procedure Inc (var n : Integer);

begin

    n := n + 1;

end;


6. زیربرنامه ا­ی بنویسید که با ورودی گرفتن عدد حقیقی r، تعداد مضارب 3 کوچکتر از r را بنویسد.

procedure P6 (r : Real);

var

    i, n : Real;

begin

    n := 0;

    i := 0;

    while (n < r) do

    begin

        n := n + 3;

        i := i + 1;

    end;

    Write (i);

end;

 نوع مطلب : اطلاعات عمومی 

Admin Logo
themebox Logo