تبلیغات
وب‌نوشت احمدعلی شفیعی - نمونه سوال در پاسکال با جواب

فکر کنید، بخواهید، احساس کنید تا به آن برسید...

نمونه سوال در پاسکال با جواب

تاریخ:پنجشنبه پنجم دیماه سال 1387-ساعت 23 و 19 دقیقه و 17 ثانیه

دوستداران پاسکال ...

تمرین های تابع، سری اول همراه با حل

هوالحکیم

 

1. تابعی بنویسید که با ورودی گرفتن عدد n، خروجی برابر !n داشته باشد.

function Factorial (n : Integer) : integer;

var

            i, m : Integer;

begin

            m := 1;

            for i := 1 to n do

                        m := m * i;

            Factorial := m;

end;


 

2. تابعی بنویسید که با ورودی گرفتن اعداد صحیح a و b، مقدار ab را بازگرداند.

function Tavan (a, b : Integer) : Integer;

var

            m, i : Integer;

begin

            m := 1;

            for i := 1 to b do

                        m := m * a;

            Tavan := m;

end;


3. تابعی بنویسید که با ورودی گرفتن اعداد صحیح a و b، بزرگترین مقسوم علیه مشترک آن دو را بازگرداند.

روش اول :

function BMM (a, b : Integer) : Integer;

var

            i : Integer;

begin

            for i := a downto 1 do

                        if (a mod i = 0) and (b mod i = 0) then

                        begin

                                    BMM := i;

                                    break;

                        end;

end;

روش دوم، روش نردبانی :

function BMM (a, b : Integer) : Integer;

var

            c : Integer;

begin

            while (b <> 0) do

            begin

                        c := a mod b;

                        a := b;

                        b := c;

            end;

            BMM := a;

end;


4. تابعی بنویسید که با ورودی گرفتن عدد صحیح n، مجموع اعداد 1 تا n را به عنوان خروجی بازگرداند.

function Majmoo (n : Integer) : Integer;

var

            i, m : Integer;

begin

            m := 0;

            for i := 1 to n do

                        m := m + i;

            Majmoo := m;

end;


5. تابعی بنویسید که با ورودی گرفتن n، n_امین عدد از سری فیبوناچی را بازگرداند.

function Fib  (n : Integer) : Integer;

var

            a, b, c, i : Integer;

begin

            a := 1;

            b := 1;

            for i := 2 to n do

            begin

                        c := a + b;

                        a := b;

                        b := c;

            end;

            Fib := a;

end;


6. تابعی بنویسید که ورودی آن n و c و خروجی آن تعداد زیرمجموعه های c عضوی یک مجموعه ی n عضوی باشد.

این تعداد برابر است با (!(n! / (c!*(n-c)

function Comb (n, c : Integer) : Integer;

begin

            Comb := Factorial (n) div (Factorial (c) * Factorial (n - c));

end;

 
نوع مطلب : اطلاعات عمومی 

Admin Logo
themebox Logo