تبلیغات
وب‌نوشت احمدعلی شفیعی - سوال

فکر کنید، بخواهید، احساس کنید تا به آن برسید...

سوال

تاریخ:پنجشنبه پنجم دیماه سال 1387-ساعت 23 و 11 دقیقه و 08 ثانیه

دوستداران پاسکال بخوانند اینجا یکسری تمرین هست حلش کنید و پاسخ بدید(در پایین متن) ببینم چه میکنید ها

به نام خدا

1 ) زیربرنامه ای  بنویسید که دو رشته ( string ) را با هم جمع کرده و در رشته ی سوم به عنوان خروجیِ زیربرنامه بریزد.

مثال : اگر ورودی ها ‘I cant so’ و ‘lve this problem’ باشند، خروجی زیربرنامه رشته ی زیر باشد :

I cant solve this problem

 

2 ) تابعی بنویسید که یک رشته مانند S و دو عدد صحیح مانند i, j به عنوان ورودی گرفته و از خانه ی i_ام از رشته ی S  به تعداد j خانه را در یک رشته ریخته و به عنوان خروجی تابع برگرداند.

مثال : اگر ورودی ها S = ‘I cant solve this problem’  وi = 12  و j = 10  باشند، خروجی تابع برابر است با : ‘e this pro

 

3 ) تابعی بنویسید که یک رشته مانند S و دو عدد صحیح مانند i, j به عنوان ورودی گرفته و از خانه ی i_ام به تعداد j خانه را از رشته حذف کرده و نتیجه را به عنوان خروجی تابع برگرداند.

مثال : اگر ورودی ها S = ‘I cant solve this problem’  وi = 12  و j = 10  باشند، خروجی تابع برابر است با :  ‘I cant solvblem

 

4 ) زیر برنامه ای بنویسید که با ورودی گرفتن دو رشته مانند S, T و یک عدد صحیح مانند i ، رشته ی T را از خانه ی i_ام به رشته ی S اضافه کند و S را به عنوان خروجی زیربرنامه برگرداند .

مثال : اگر ورودی ها S = ‘I cant solvblem’ و T = ‘e this pro’ وi = 12  باشند، بعد از اجرای برنامه داشته باشیم : S = ‘I cant solve this problem

 

5 ) زیر برنامه ای بنویسید که با ورودی گرفتن دو رشته مانند S, T و یک عدد صحیح مانند i ، رشته ی T را از خانه ی i_ام در رشته ی S جایگزین کند و S را به عنوان خروجی زیربرنامه برگرداند .

مثال : اگر ورودی ها S = ‘I cant solvkldfjg erlblem’ و T = ‘e this pro’ وi = 12  باشند، بعد از اجرای زیربرنامه داشته باشیم : S = ‘I cant solve this problem

 

            6 ) تابعی بنویسید که با ورودی گرفتن دو رشته مانند S, T و یک عدد مانند i ، از خانه ی i_ام به بعد اولین مکانی را که رشته ی T در رشته ی S یافت شد را به عنوان خروجی تابع برگرداند و در صورتی که رشته ی T در رشته ی S ( از خانه ی i_ام به بعد ) وجود نداشت عدد صفر را به عنوان خروجی بدهد .

مثال : اگر ورودی ها S = ‘I cant solve this problem’ و T = ‘e this pro’ وi = 14  باشند، خروجی تابع صفر است و

اگر ورودی ها S = ‘I cant solve this problem’ و T = ‘e this pro’ وi = 6  باشند، خروجی تابع 12 است و

اگر ورودی ها S = ‘I cant solve this problem’ و T = ‘e this prog’ وi = 14  باشند، خروجی تابع صفر است .

 

            7 ) تابعی بنویسید که با ورودی گرفتن دو رشته مانند S, T و تعداد دفعاتی را که رشته ی T در S ظاهر شده است را به عنوان خروجی بدهد .

مثال : اگر ورودی ها S = ‘aaaaaa’ و T = ‘aaa’ باشند ، خروجی تابع 4 باشد و

اگر ورودی ها S = ‘I cant solve this problem’ و T = ‘e this pro’ باشند خروجی تابع 1 است.

 

8 ) زیر برنامه ای بنویسید که با ورودی گرفتن دو رشته مانند S, T معکوس رشته ی S را در رشته ی T که خروجی زیر برنامه است ، بریزد .

مثال : اگر ورودی ها S = ‘I cant solve this problem’ و T باشند ، بعد از اجرای زیربرنامه داشته باشیم :   T = ‘melborp siht evlos tnac I

9 )  تابعی بنویسید که با ورودی گرفتن رشته ی S تعداد کلمات آن را به عنوان خروجی بدهد.

مثال : اگر ورودی ‘ S = ‘    I      cant    solve   this  p   roblem  باشد ، خروجی عدد 6 باشد
نوع مطلب : اطلاعات عمومی 

Admin Logo
themebox Logo